BIP- Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE – zapytanie ofertowe

 Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie , ul. Gen. T. Kutrzeby 3  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Zarządzanie boiskiem trawiastym o powierzchni płyty boiska 4.888m2  przy Gimnazjum nr 2   im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 3

(opis zamówienia)

 

 1. Termin składania ofert: 24.03.2017r.
 2. Miejsce składania ofert: Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Gen. T. Kutrzeby 3,  62-095 Murowana Goślina.
 3. Forma składania ofert: pisemna
 4. Termin realizacji zamówienia: 1.04.2017r. – 30.11.2017r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: Oferenci winni posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt  na wykonanie w/w zamówienia
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto.
 7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia :

Opis przedmiotu zakresu dotyczącego utrzymania i udostępniania   boiska trawiastego przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie , ul. Gen. T. Kutrzeby 3

Zakres prac – obowiązki Wykonawcy

 1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego boiska poprzez :

– wykonywanie konserwacji , bieżących napraw oraz wszelkich prac zawiązanych z utrzymaniem boiska w gotowości do prowadzenia zajęć szkolnych, treningów i zawodów w tym : wykonywanie prac remontowych i naprawczych uszkodzonych elementów ogrodzenia, piłkochwytów ,naprawa bramek , koszy.

 1. Współpraca z organizatorami imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie całego obiektu. Zleceniobiorca może zawierać umowy o sprzątanie terenu z organizatorami imprez.

III.W zakresie murawy trawiastej na boisku:

 1. Właściwe stosowanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, mające na celu

utrzymanie murawy boiska w odpowiedni dobrym stanie w tym :

– koszenie i wywóz trawy z murawy boiska oraz  na obrzeżach boiska

– podlewanie

– nawożenie

– wertykulacja

– opryski na chwasty i na choroby grzybowe

– aeracja

– wałowanie

– piaskowanie

– dosiewanie trawy , uzupełnianie darni

– nadzorowanie częstotliwości i intensywności eksploatacji boiska w celu zabezpieczenia przed dewastacją

 1. Rekultywacja płyty boiska w miarę potrzeb.
 2. Wykonywanie wszelkich prac związanych z utrzymaniem obiektu w gotowości do prowadzenia zawodów sportowych w tym :

– kredowanie linii

– zakładanie siatek na bramki

– rozmieszczanie chorągiewek

 1. Zleceniobiorca może zawierać umowy o utrzymanie boiska z innymi podmiotami.
 2. Bezpłatne udostępnianie boiska za zajęcia wychowania fizycznego uczniom Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.
 3. Prowadzenie kalendarza zajęć sportowych w koordynacji z dyrektorem Gimnazjum nr 2 lub osobą przez nią wskazaną.
 4. Pilnowanie obiektu i niewpuszczanie osób postronnych.

VII. W zakresie użytkowania wody – terminowe rozliczanie się z Gimnazjum nr 2 z należności wynikających z tego tytułu.

VIII. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 2006-04-21 ( Dz.U.2006 Nr 80, poz. 563 ) oraz przestrzeganie przepisów BHP.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 14  z dnia 28.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

PRZETARGI

obecnie brak

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl