REKRUTACJA

SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1. Wynik przedstawiony w procentach z egzaminu ( max 100 punktów rekrutacyjnych):
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2;

Pozostałe kryteria  ( świadectwo) – max 100 punktów rekrutacyjnych).
2. Za oceny wyrażone w stopniu ( język polski, i trzy wybrane przez szkołę ponadgimnazjalną przedmioty):

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Za świadectwo ukończenia  gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy , artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d)powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Razem max 200 punktów rekrutacyjnychGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl