REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,U źródła”

  REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,U źródła”

Celem Konkursu jest ukazanie w formie fotografii najciekawszych i najpiękniejszych chrzcielnic znajdujących się na terenie gminy Murowana Goślina i okolic. Konkurs wpisuje się w szkolne obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski. 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest S Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie prac fotograficznych
  o tematyce „U źródła” do sekretariatu Gimnazjum nr 2 ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62 – 095 Murowana Goślina do dnia 29 kwietnia 2016r. do godziny 14.00.
 3. Każda uczestnik konkursu może zgłosić trzy zdjęcia kolorowe lub czarno – białe, w formacie A4. Do nich należy dołączyć płytę CD z zapisanymi pracami w formacie pliku JPG lub TIF o rozdzielczości min. 1600x 1200 pikseli.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć informację o jej autorze oraz opisać ją na odwrocie: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.
 5. Dostarczone prace niespełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą brane pod uwagę podczas oceny.
 6. Dostarczone prace nie będą uczestnikom zwracane.
 7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 8. Podczas oceny będzie brana pod uwagę:
  • wartość prac pod względem merytorycznym,
  • wartość artystyczna,
  • ocena techniczna prac: jakość wykonanego zdjęcia.
 9. Prace oceniać będzie komisja oceniająca, w skład której wejdą przedstawiciele Gimnazjum i Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa.. Decyzja jury jest ostateczna.
 10. Spośród dostarczonych prac jury wyłoni I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania któregoś z miejsc oraz  dodatkowych wyróżnień.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w w Dniu Patrona 25 maja 2016r.
 2. Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu”.
 3. Fotografie mogą być wykorzystywane w celach rozpropagowania konkursu. Wszystkie zgłoszone prace znajdą się na wystawie zarówno w Gimnazjum, jak i w czasie festynu z okazji Dni Parafii.
 4. Autorzy prac przekazują prawa autorskie do przesłanych prac na rzecz Organizatora.
 5. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do załączenia oświadczenia wg załączonego wzoru o wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. W przeciwnym wypadku nastąpi dyskwalifikacja uczestnika konkursu.
 6. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy


GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl