Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016/2017

I. Terminy – załącznik nr 2 Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2016r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017.

II. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez WKO.

III. Sposób przeliczania punktów – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2.11.2015r.

A. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach x 0,2

język polski

historia, WOS

matematyka

przedmioty przyrodnicze

język obcy podstawowy

* max. 100 pkt.

B. Oceny wymienione na świadectwie:

język polski i trzy wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

celujący – po 20 pkt.

bardzo dobry – po 16 pkt.

dobry – po 12 pkt.

dostateczny – po 8 pkt.

dopuszczający – po 2 pkt.

C. Aktywność społeczna ( wolontariat ) – 2 pkt.

D. Świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt.

E. Konkursy – max. 13 pkt. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2.11.2015r. §7 str. 2 i 3.GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl