Poza iluzją – spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień

Dnia 1 października 2014r zostały w przeprowadzone w Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I. Zajęcia przeprowadziła  pani Małgorzata Biskup – prawnik, oficer Wojewódzkiej Komendy Policji.

W trakcie zajęć uczniowie zostali zaznajomieni z wybranymi przepisami prawnymi stosowanymi w sprawach nieletnich:
– ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,
– ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– ustawa o Policji,

– rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.

Została również podjęta z gimnazjalistami rozmowa o negatywnym wpływie środków psychoaktywnych na funkcjonowanie młodego organizmu. Uczniowie dowiedzieli się o:

– somatycznych szkodach zdrowotnych ( ostre zatrucia, wychudzenie, wyniszczenie, infekcja HIV, choroba AIDS),

– psychicznych szkodach zdrowotnych ( depresja, zaburzenia nastroju, agresja drażliwość, zaburzenia pamięci, ostre i przewlekłe psychozy, próby samobójcze),

– zaburzenia uczuciowości.

W dalszej części warsztatów były omawiane szkody społeczne wynikające z zażywania środków psychoaktywnych:

– osłabienie więzi rodzinnych,

– bezdomność,

– bezrobocie,

– konflikty z prawem,

– inwalidztwo,

– utrata zdolności do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania, obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną.

Na zakończenie spotkania ze specjalistą ds. uzależnień uczniowie uczestniczyli w dyskusji na temat dopalaczy i ich negatywnego wpływu na organizm ludzki.

Aleksandra Rogozińska
Pedagog szkolnyGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl