ZARZĄDZENIE NR 5 2014/2015

Murowana Goślina, dnia 24.09.2014r.

ZARZĄDZENIE NR 5 2014/2015

Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie
z dnia 24.09.2014r.

W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz, U. Nr 186,poz.1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. nr 46,poz.432 z późniejszymi zmianami ), zarządzam, co następuje:

 § 1

 Po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły – pozytywna opinia z dnia 23 września  2014r. ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

10.11.2014r.

02.01.2015r.

05.01.2015r.

05.06.2015r.

21,22,23.04.2015r.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl