ZARZĄDZENIE NR 5 2013/2014

Murowana Goślina, dnia 26.09.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5   2013/2014

Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego

w Murowanej Goślinie

z dnia 26.09.2013r.

 W sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

( Dz, U. Nr 186,poz.1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. nr 46,poz.432 z późniejszymi zmianami ), zarządzam,

co następuje:

 

§ 1

 

Po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły – pozytywna opinia z dnia 28 sierpnia 2013r. ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.01.2014r.

03.01.2014r.

23,24,25.04.2014r.

02.05.2014r.

20.06.2014r.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaGIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego

ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MUROWANA GOŚLINA

tel. (0-61) 8 114 449

e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl